RIIGI-JA OMAVALITSUSASUTUSTE TÖÖTAJATE

AMETIÜHINGUTE LIIT

P Õ H I K I R I

Riigi- ja Omavalitsuasutuste Töötajate Ametiühingute Liidu põhikiri on kinnitatud 06.mail 2019.a.
esindajate üldkoosoleku (konverentsi) otsusega.
I ÜLDSÄTTED
1. Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liit (edaspidi - LIIT) on iseseisev
omaalgatuslik Eesti riigi- ja omavalitsusasutuste ametnike ja töötajate ning neid esindavate
ametiühingute koostöö-ja esindusorganisatsioon.
Organisatsiooni nime võib lühendada –ROTAL ning tõlkida inglise keelde – The Federation of the
Trade Unions of State and Municipal Agencies Employees.
2. Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liit on Riigiteenijate Ametiühingu
Eesti Vabariikliku Komitee (asutatud 1944.a.), Riigiasutuste Töötajate Ametiühingu Eesti
Vabariikliku Komitee ja Eesti Riigitöötajate Ametiühingute Liidu õigusjärglane.
Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liidu asukoht on Eesti Vabariik- Tallinn.
3. LIIT on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti
Vabariigi seadustest, käesolevast põhikirjast ja muudest õigusaktidest
II LIIDU EESMÄRK
1. Ühendada kõik avaliku sektori ametnikud ja töötajad ühisesse liitu, et tegutseda koos oma töö- ja
palgatingimuste ning sotsiaalse olukorra parandamise nimel, järgides võrdõiguslikkuse,
seaduslikkuse ja solidaarsuse põhimõtteid.
2. Oma eesmärkide saavutamiseks Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liit:
2.1. töötab välja Liidu ühistegevuse ideoloogia;
2.2. propageerib ametnike ja töötajate ühinemist ametiühingutesse, ametnike ja töötajate
sotsiaaldialoogis osalemise vajadust, aitab kaasa kõigi avaliku sektori ametnike ja töötajate
organiseerimisele;
2.3. peab läbirääkimisi valitsusasutuste, tööandjate ja teiste institutsioonidega ametnike ja töötajate
sotsiaalse ja majandusliku heaolu tagamiseks, töösuhete, palkade ja töökeskkonna valdkonnas,
sõlmib kollektiiv- ning muid töö- ja sotsiaalvaldkonda puudutavaid lepinguid;
2.4. jälgib kollektiiv- ning muude töö- ja sotsiaalvaldkonda puudutavate lepingute täitmist;

2

2.5. annab oma liikmetele õigusabi ja nöustab oma liikmeid töö ja töötervishoiu ning tööohutuse
küsimustes, teenistussuhetes, kollektiivlepingute koostamisel ja muutmisel;
2.6. esindab ametnike ja töötajate õigusi ja huve ning pöördub vajadusel oma liikmete nimel
riigivõimuorganite ja kohtu poole nende seaduslike huvide ja õiguste tagamiseks;
2.7. taotleb järjekindlalt oma liikmete töötingimuste parandamist ning töötasu suurendamist
vastavalt elukallidusele, kvalifikatsiooni, töö keerukuse ja mahu ning vastutuse tõusule;
2.8. taotleb oma ettepanekute arvestamist riigieelarve ja kohalike omavalitsuste eelarvete
koostamisel;
2.9. moodustab oma liikmete abistamiseks sihtsuunitlusega fonde ja kassasid;
2.10. teeb seaduseelnõudesse ettepanekuid töötajate õigusi ja huve puudutavates küsimustes;
2.11. korraldab ametiühingualaseid koolituskursusi, loenguid ja seminare;
2.12 korraldab vaba-aja veetmise üritusi oma liikmetele (talve- ja suvepäevad)
2.13. organiseerib ja juhib töövõitlust;
2.14. annab välja ametiühingualast teabematerjali;
2.15. loob erialaklubisid, korraldab ühisüritusi, loteriisid ja näitusmüüke ning arendab muud
tegevust oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;
2.16. loob ja arendab sidemeid Eesti vabariigi, teiste riikide ja rahvusvaheliste ametiühingutega.
3. Liidu põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.
4. LIIDU tegevus rajaneb demokraatial, sõltumatul ning iseseisval otsustamisel ja oma tegevuse
avalikustamisel.
5. LIIT võib omada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, tal on iseseisev bilanss,
pangaarve(d), oma sümboolika ja pitsat.
6. LIIT vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga.
7. LIIT on asutatud määramata ajaks.
III LIIDU LIIKMED
1. Liidu liikmeks võib olla füüsiline või juriidiline isik, kes tunnistab Liidu põhikirja ja maksab
liikmemaksu vastavalt kokkulepitud tingimustele.
2. Juriidilisest isikust liiget esindavad tema seaduslikud esindajad

3
3. Juriidilisest isikust liikme tegevus toimub tema põhikirja alusel, mis ei tohi olla vastuolus Liidu
põhikirjaga.
4. Füüsilised isikud võivad moodustada ametiühinguosakonna või kuuluda LIITU osakonda
moodustamata üksikliikmetena.
IV AMETIÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING AMETIÜHINGUST
VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD
1. Liidu liikmeks astuda saab kirjaliku avalduse alusel Liidu juhatusele, kes otsustab liikmeks
vastuvõtmise 1 kuu jooksul.
2. Liige võib Liidust välja astuda, kusjuures Liidu juhatusele tuleb kirjalikult ette teatada 2 nädalat
ja kohustused liidu ees lõpevad kalendrikuuga.
3. LIIDU liige võidakse Liidust välja arvata, kui ta:
3.1. ei tasu kolme kuu jooksul ettenähtud liikmemaksu;
3.2. korduvalt rikub Liidu põhikirja või kahjustab Liidu tegevust või mainet olulisel määral;
3.3. on esitanud Liitu vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid.
4. Otsuse Liidu liikme väljaarvamise kohta teeb juhatus.
5. Juhatuse otsuse liikme väljaarvamise kohta võib liige edasi kaevata Liidu volikogule ja nõuda
enda väljaarvamise otsustamist volikogu poolt.
6. Isikul, kelle liikmelisus Liidus on lõppenud, ei ole õigust Liidu varale.
7. Liidu liikmemaksust on vabastatud töötu ja lapsehoolduspuhkusel olev lapsevanem.
8. Mittetöötava pensionäri liikmemaks on 5 eurot aastas.
V LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
1. Liidu liikme õigused ja kohustused sätestatakse käesoleva põhikirjaga.
2. Liidu liikmel on õigus:
2.1. valida ja olla valitud Liidu juhtimis- ja kontrollorganitesse;
2.2. saada teavet Liidu tegevuse kohta;
2.3. saada toetust olemasolevatest fondidest nende põhikirja alusel;
2.4. saada ametiühingualast koolitust;

4
2.5. saada võimaluse korral õigusabi ning kaitset töövaidlusi lahendavates organites kõigis
tööalastes küsimustes vastavalt Liidu volikogu poolt kehtestatud korrale ja tingimustele;
2.6. kasutada Liidu sümboolikat, taotledes selleks Liidu juhatuse nõusolekut;
2.7. astuda Liidust välja, kusjuures tuleb liidu juhatusele ette teatada 2 nädalat ja kohustused Liidu
ees lõpevad kalendrikuuga.
3. LIIDU liige on kohustatud:
3.1. täitma põhikirja nõudeid ja juhtorganite seaduspäraseid otsuseid;
3.2. õigeaegselt tasuma liikmemaksu vastavalt volikogu otsusele;
3.3. osutama igakülgset abi ja toetust Liidu tegevuse edendamisele;
3.4. valituna Liidu juhtorganeisse täitma temale pandud ülesandeid;
3.5. lähtuma oma tegevuses liikmeskonna solidaarsusest.
3.6. mitte kahjustama liidu mainet.
VI LIIDU STRUKTUUR, JUHTIMINE NING PÄDEVUS
1. LIIDU struktuuriüksuseks on osakond.
2. LIIDU tegevuse kõrgeimaks organiks on Esindajate Üldkoosolek (konverents), mis vastab MTÜS
üldkoosolekule.
VII LIIDU ESINDAJATE ÜLDKOOSOLEK (KONVERENTS)
1. Võtab vastu Liidu põhikirja ja tegevuskava ja teeb vajadusel neisse parandusi ja täiendusi.
2.Võtab vastu otsuse eesmärkide muutmiseks.
3. Valib Liidu juriidilistest isikutest liikmete ja osakondade poolt esitatud kandidaatidest volikogu
liikmed ja asendusliikmed.
4. Valib Liidu esimehe viieaastase volituste tähtajaga.
5.Valib Liidu revisjonikomisjoni viieaastase volituste tähtajaga.
6. Esindajate üldkoosolekul (konverentsil) võib osaleda ja hääletada Liidu struktuuriüksuse või
juriidilisest isikust liikme määratud delegaat. Delegaadi esindajana võib esindajate üldkoosolekul
osaleda ja hääletada teine delegaat, kellele on antud kirjalik volitus.
7.Kutsutakse kokku juhatuse poolt üks kord viie (5) aasta jooksul ning on otsustusvõimeline, kui
sellest võtab osa vähemalt 2/3 valitud delegaatidest. Otsused loetakse vastuvõetuks, kui nende poolt
on hääletanud üle 50 % kohalolevatest delegaatidest; häälte võrdse jagunemise korral otsustab
esindajate üldkoosoleku juhataja hääl, mille ta avalikustab.

5
Põhikirja muutmiseks on vajalik vähemalt 2/3 esindajate üldkoosolekul osalejate häältest.
8. Põhikirjas ettenähtud liidu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek.
9. Esindajate üldkoosoleku (konverentsi) kokkukutsumisest ja päevakorrast teatab juhatus
juriidilistele isikutele ja osakondadele vähemalt 14 päeva enne koosoleku kokkukutsumist.
10. Erakorraline esindajate üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt või kui seda nõuab 1/10
Liidu liikmetest või Liidu revisjonikomisjon.
Erakorralise esindajate üldkoosoleku (konverentsi) kokkukutsumisest teatab juhatus vähemalt 14
päeva enne selle toimumist.
11.Määrab hääletamisviisi (avalik või salajane).
12. Otsustab Liidu ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise või lõpetamise.
13. Lõpetab Liidu tegevuse, moodustab likvideerimiskomisjoni ning määrab kindlaks vara ja
rahaliste vahendite kasutamise korra.
14. Annab hinnangu volikogu ja juhatuse tegevusele ja revisjonikontrolli tulemustele esindajate
üldkoosoleku vahelisel perioodil.
VIII LIIDU VOLIKOGU
1. Liidu esindajate üldkoosoleku (konverentsi) vahelisel ajal täidab üldkoosoleku ülesandeid
volikogu.
2. Valitakse juriidilistest isikutest liikmete ja osakondade poolt esitatud kandidaatide hulgast viieks
(5) aastaks ning volikogu liikmete miinimumarvuks on 10 ja maksimumarvuks on 25 ning volikogu
asendusliikmete miinimumarvuks on 10 ja maksimumarvuks 25.
3. Valib oma liikmete hulgast volikogu esimehe ja asetäitja viieaastase (5) volituste tähtajaga.
4. Valib ja kinnitab juhatuse koosseisu viieaastase (5) tähtajaga.
5. Kinnitab Liidu esimehega sõlmitava lepingu tingimused.
6. Annab volituse ROTAL-i juhatusele EAKL’I kongressi delegaatide nimetamiseks.
7. Kinnitab aü liikmemaksu suuruse.
8. Kinnitab aastaeelarve ja eelmise majandusaasta aruande. Eelarve aasta on 01.01. - 31.12.
9. Määrab kindlaks Liidu juhatuse volitused, kuulab juhatuse aruandeid ja annab oma tegevusest aru
Liidu esindajate üldkoosolekule (konverentsile).
10. Kinnitab fondide ja kassade põhikirjad.
11. Viib läbi koosolekuid vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord aastas

6
Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest vôtab osa vähemalt 50 % volikogu liikmetest. Volikogu
otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

IX LIIDU JUHATUS
1. Liidu kui terviku tööd juhivad lähtudes põhikirjast, tegevuskavast ja esindajate üldkoosoleku
(konverentsi) ning volikogu otsustest juhatus, Liidu esimees.
2. Liidu tööorganiks on juhatus, kelle liikmete miinimumarvuks on viis (5) ja maksimumarvuks on
viisteist (15).
3. Liitu esindab esimees üksi või juhatuse liikmed kahe kaupa.
4. Esitab esindajate üldkoosolekul (konverentsil) ja volikogul arutatavate küsimuste materjalid ja
tagab vastuvõetud otsuste täitmise.
5. Käsutab ja kasutab Liidu vara ja vahendeid vastavalt Liidu volikogu poolt kinnitatud eelarvele,
tagab Liidu tegevuseks materiaalse baasi.
6. Määrab kindlaks Liidu palgaliste töötajate ametikohad ja nende põhifunktsioonid.
7. Teeb otsuse liikmete kohta, kes ei täida liikmekohustusi ja pole 3 kuu jooksul tasunud
liikmemaksu.
8. Otsustab aü esindajate premeerimise ja materiaalse toetamise.
9. Delegeerib oma esindajad Eesti Ametiühingute Keskliidu tööorganitesse.
10. Kehtestab Liidu liikmete esindusnormid esindajate üldkoosolekule.
11. Otsustab liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise Liidu koosseisust.
12. Otsustab fondide ja kassade loomise ning esitab need kinnitamiseks volikogule.
13. Täidab organisatsioonilisi ülesandeid, mis on vajalikud liikmete õiguste ja huvide
realiseerimiseks.
14. Lahendab kõiki ülesandeid, mis ei kuulu esindajate üldkoosoleku (konverentsi) ja volikogu
pädevusse.
15. Viib läbi koosolekuid vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kahe kuu jooksul.
Juhatuse koosolekud on otsustusvõimelised kui koosolekust võtab osa vähemalt 50 % juhatuse
liikmetest ja otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, häälte võrdse jagunemise korral on
otsustavaks juhatuse esimehe, tema äraolekul koosoleku juhataja hääl.
16. Juhatus võib vastu võtta otsuseid koosolekut kokku kutsumata:

7
16.1. Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata (elektroonilise hääletamise
korraldamiseks) saadab LIIDU esimees juhatuse liikmetele otsuse projekti ja määrab kirjaliku
vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm päeva ja pikem kui seitse päeva. Otsuse projektile
peab olema lisatud seletuskiri ja põhjendus, miks on otstarbekas otsuse vastuvõtmine koosolekut
kokku kutsumata.
16.2. Otsus loetakse vastuvõetuks juhul, kui otsuse eelnõu poolt hääletab vähemalt 2/3 juhatuse
liikmetest. Juhatuse liikmed, kes ei saada määratud tähtajaks kirjalikku vastust e-posti aadressile,
loetakse otsuse eelnõule vastu hääletanuks.
16.3. Hääletamistulemused koos vastuvõetud otsusega teeb LIIDU esimees teatavaks juhatuse
liikmetele hiljemalt järgmisel päeval pärast kirjaliku vastamise tähtaja möödumist.
17. Kutsub kokku esindajate üldkoosoleku.
18. Kutsub kokku volikogu.
19. Liidu töölepingulised töötajad ei või olla volikogu ja juhatuse liikmed.
X LIIDU ESIMEES
1. Valitakse esindajate üldkoosolekul (konverentsil) viieks aastaks (valimisperioodiks) ning ta on ka
volikogu liige ja liidu juhatuse esimees.
2. Juhib Liidu tegevust ja esindab teda kõigil tasanditel.
3. On aruandekohustuslik nii esindajate üldkoosoleku (konverentsi) kui ka volikogu ees.
4. Sõlmib ja lõpetab töölepingud Liidu palgaliste töötajatega, määrab liidu töötajate töötasu.
5. Sõlmib tööandjatega, asutuste ja nende liitudega kollektiivlepinguid, samuti raam-, koostöö- ja
majanduslepinguid.
XI LIIDU OSAKOND

1. Osakonna võivad moodustada vähemalt 3(kolm) ametiühingu liiget.
2. Osakond võib omada arveldusarvet, kirjaplanki ja pitsatit ning on iseseisev oma pädevuse piires
ja tegutseb Liidu põhikirja alusel;
3. Osakonna tööd juhib usaldusisik, kes valitakse ametiühinguliikmete poolt vastavalt osakonna
üldkoosolekul vastu võetud volituste kestuse tähtajaga
4. Osakonna kõrgeim organ on osakonna üldkoosolek.
Liidu osakonna üldkoosolek:
4.1. valib usaldusisiku ja vajadusel juhatuse ning revidendi kuni 5-aastase volituste tähtajaga;
4.2. otsustab muude koostöövormide loomise vajaduse ja korra;

8

4.3. kuulab ja arutab usaldusisiku või juhatuse ja revidendi aruannet osakonna tegevusest;
4.4. võtab vastu ja kinnitab osakonna aastaeelarve;
4.5. delegeerib vastavalt Liidu juhatuse poolt kehtestatud esindusnormile esindajad Liidu esindajate
üldkoosolekule;
4.6. esitab Liidu esindajate üldkoosolekule Liidu volikogu liikme kandidaadid;
4.7. kuulab ja arutab informatsiooni Liidu ja osakonna tegevusest;
4.8. kutsutakse kokku vähemalt kord aasta jooksul või vähemalt 1/3 osakonna liikmete või
revidendi nõudmisel;
4.9. osakonna üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb vähemalt 50 % liikmeid.
Üldkoosolek võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega;
LIIDU osakonna usaldusisik
4.10. usaldusisik on osakonna üldkoosoleku poolt usaldusisiku seaduse alusel valitud isik;
4.11. jälgib Eesti Vabariigi seaduste ja muude õigusaktide ning Liidu põhikirja ja otsuste täitmist;
4.12. peab tööandjaga läbirääkimisi kollektiivlepingu sõlmimise üle, kirjutab sellele alla ning jälgib
vastastikuste kohustuste täitmist;
4.13. kogub ja analüüsib teavet töö- ja palgatingimuste kohta;
4.14. esindab osakonna liikmeid nende soovil töövaidlustes tööandjaga;
4.15. juhib osakonna finantsmajanduslikku tegevust ja koostab iga-aastase eelarve;
4.16. kutsub kokku osakonna üldkoosoleku ja valmistab ette seal arutatavate küsimuste materjalid;
4.17. otsustab osakonna liikmeks vastu võtmise ja välja arvamise küsimused;
4.18. Osakonna juhatus või usaldusisik on kohustatud enne oma volituste tähtaja möödumist kokku
kutsuma osakonna üldkoosoleku.
XII LIIDU REVISJONIKOMISJON
1. On alaline komisjon Liidu finantstegevuse kontrollimiseks.
2. Valitakse esindajate üldkoosolekul (konverentsil) 5 aastaks ja kuhu kuulub vähemalt 3 liiget.
Revisjonikomisjoni liige ei tohi olla Liidu juhatuse liige ega raamatupidaja.
3. Revisjonikomisjoni liikmed valivad endi hulgast komisjoni esimehe. Revisjonikomisjoni
esimehel ja liikmetel on õigus osa võtta Liidu volikogu ja juhatuste koosolekutest.

9

4. Revisjonikomisjon kontrollib kord aastas Liidu finantsmajanduslikku tegevust.
5. Revideerimise tulemused koos ettepanekutega edaspidiseks tegevuseks teeb revisjonikomisjon
teatavaks Liidu esindajate üldkoosolekule, üldkoosolekute vahelisel perioodil volikogule.
6. On aruandekohustuslik esindajate üldkoosoleku (konverentsi) ja volikogu ees.
XIII JURIIDILISED ÕIGUSED, VARALISED JA RAHALISED VAHENDID
1. Liidu vara moodustub:
* liikmemaksudest
* varalistest annetustest ja eraldistest
* tulust, mis saadakse põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate ürituste korraldamisest ja muudest
võimalikest tuludest
* riiklike ja rahvusvaheliste rahastamisprojektide raames eraldatavatest summadest
* Liidu vara hoiustamisel saadavatest intressidest
2. Liidu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik tema põhikirjaliste eesmärkide
saavutamiseks ning mille omandamine või omamine ei ole vastuolus seadustega.
3. Liidu liikmel ei ole õigust Liidu varale. Liit ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste
kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust Liidu varaliste kohustuste eest.
XIV LIIDU ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE
1. Liidu ühinemine, jagunemine või tegevuse lõpetamine toimub Liidu Esindajate üldkoosoleku
otsuse alusel, mis on vastu võetud vähemalt 2/3 häälteenamusega.

2. Liidu tegevuse lõpetamise otsuse tegemisel moodustab Esindajate üldkoosolek likvideerimis-
komisjoni, kes lahendab Liidu tegevuse lõpetamisega seotud majanduslikud ja õiguslikud

küsimused.
3. Liidu tegevus loetakse lõppenuks peale likvideerimiskomisjoni lõppakti kinnitamist esindajate
üldkoosoleku või selle poolt volitatud juhatuse poolt.
5. Liidu tegevuse lõpetamisel järele jäänud vahendid jagatakse esindajate üldkoosoleku otsuse
alusel teistele organisatsioonidele või sihtotstarbeliselt.

Kinnitatud ROTALi Esindajate
üldkoosolekul 06.mail 2019.a.

Kalle Liivamägi
Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate
Ametiühingute Liidu esimees