ARENGUKAVA 2020 / 2021.a

Kinnitatud ROTAL’i juhatusel
03.09.2020a.

RIIGI-JA OMAVALITSUSASUTUSTE TÖÖTAJATE AÜ LIIDU

ARENGUKAVA 2020 / 2021.a

I. LIIKMESKONNA SUURENDAMINE

1. Ülevaade 2020.a. liikmeskonnast veebr.2021 ROTAL juhatus

1.1. jätkata edukamate värbajate ergutamis- 2 x aastas ROTAL’i juhatus
süsteemi

2. Reklaam ja õppematerjal pidevalt ROTAL juhatus

3. Kohtumine asutuste/ettevõtete
a/ü usaldusisikutega pidevalt ROTAL juhatus
asutuste /ettevõtete
aü usaldusisikud

4. Osalemine asutuste ja omavalitsusliitude vastavalt eel-
infopäevadel nevatele ROTAL juhatus
kokkulepetele

II. KOLLEKTIIVLEPINGUTE SÕLMIMINE

1.Koguda sõlmituid kollektiivlepinguid pidevalt ROTAL

2. Informeerida teisi asutusi sõlmitud
kollektiivlepingutest pidevalt ROTAL
link: http://klak.sm.ee/

3. Juriidiline nöustamine kollektiivlepingu
sõlmimisel pidevalt ROTAL+ jurist

4. Usaldusisikute konsulteerimine kollektiiv- aastaringselt ROTAL
lepingute sõlmimise küsimustes vastavalt
vajadusele

III. LÄBIRÄÄKIMISED TÖÖANDJAGA

1. ROTAL-i osalemine liitu kuuluvate juriidi- pidevalt 3-liikmeline rühm
liste isikute ja aü osakondade läbirääkimistel K. Liivamägi koos
asutuste delegatsioo-
nidega

2. ROTAL’i läbirääkimised Vabariigi K. Liivamägi
Valitsusega
T. Suigusaar

3. Osaleda ekspertidega kohtumisel sept-nov.2020 K. Liivamägi
EAKL rühmades

4. Osaleda läbirääkimistel pidevalt K. Liivamägi

5. Informatsioon a/ü usaldusisikutele läbi-
rääkimiste käigust pidevalt K. Liivamägi

IV. VABA AEG JA PUHKUS

1. Läbi viia talvised koolituspäevad veebruar 2021 ROTAL
Annimatsil

2. Läbi viia suvised koolituspäevad august 2021 ROTAL
Koht täpsustamisel

3. ROTAL’i liikmetele ja nende peredele
puhkuse veetmise võimaluste leidmine pidevalt ROTAL

4. A/ü usaldusisikutel soovitada korraldada asutuste a/ü
koosviibimisi-perepäevi oma liikmetele pidevalt usaldusisikud

V. SEADUSANDLUSE MÕJUTAMINE

1. ROTAL’i volinike abil AÜ Keskliidu pidevalt ROTAL’i
kaudu volinikud
Keskliidus

2. ROTAL’i ettepanekud Keskliidule vastavalt ROTAL’i
vajadusele volinikud
Keskliidus

3. Ettepanekute tegemine avaliku teenistuse pidevalt ja
seaduse muutmise eelnõusse sh. menetlemise
Ametiühingute seadus, kohalike omavalitsuste ajal ROTAL,
seaduse VTK ja eriteenistuse seadus EAKL

4. Seaduste eelnõude tutvustamine nii kuni seaduse aü usaldus-
liikmetele kui ka mitteliikmetele vastuvõtmiseni isikud

6. Aktsioonide korraldamine vastavalt vajadu-
sele ROTAL

VI. AMETIÜHINGULIIKMETE ARVESTUS

1. Nimekirja täpsustamine pidevalt L. Märtson

2. Tagasiside asutustega, linnade ja
maakondadega 1 x aastas L. Märtson

VII. TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS

1. Juhtida Tööinspektsiooni tähelepanu töö- nov.2020.a. ROTAL
tervishoiu ja tööohutuse küsimustele riigiasutuste kontrollimisel

2. Teha koostööd Tööinspektsiooniga pidevalt ROTAL

VIII. USALDUSISIKUTE JA AÜ LIIKMETE KOOLITUS

1. Välja töötada omapoolne koolitus-
programm K. Liivamägi

2. Lisada juurde kõik koolitused (AÜ Kesk-
liit, Põhjamaad, EAKL regionaalsed
keskused okt.2020.a. K. Liivamägi

3. Nõuda tööandjatelt töökeskkonna volinike vastavalt Töökeskkonna
koolitust töökeskkonnaalaste ülesannete korraldatavatele volinik
täitmisel koolitustele

IX. TÖÖ NOORTEGA

1. Kuulata, kuidas viiakse läbi a/ü võimaluse
tööd noortega Euroopas, teistes Kesk- korral
liidu liikmesliitudes ROTAL

2. Tihendada sõprussidemeid naaberriikide aü
liitudega võimaluse korral ROTAL

3. Olla aktiivselt esindatud EAKL-i ja
regioonide noortekomisjonides pidevalt Liikmed

X. SOODUSTUSTE LEIDMINE ROTAL’i LIIKMETELE

1. Ettepanekute ja info kogumine pidevalt ROTAL
võimalike soodustuste kohta a/ü usaldusisikud

2. Info levitamine võimalikest soodus- pidevalt a/ü usaldusisikud
tustest

EAKLi soodustused ROTALi liikmekaardil EAKL

XI. TÖÖ VÕRDÕIGUSLIKKUSE KÜSIMUSTES

1. Osaleda võrdõiguslikkuse üritustel pidevalt K.Liivamägi

XII. SUUNITLUSED 2020/2021

1. Teha koostööd EAKLi piirkondlike
koostöönõukogudega pidevalt ROTAL

2. Liikmeskonna suurendamine hoolde-
asutustes, politseis, tollis, omavalitsus-
liitudes, kindlustuses, päästeametis, arhiivides,
vanglates, kodakondsus- ja migratsiooni-
ametites, piirivalves, kaitseliidu malevates pidevalt ROTAL

3. Info vahetus
Info edastamine ROTAL-ile pidevalt ROTAL
aü usaldusisikud

XIII. AÜ ÕIGUSTE RIKKUMISTE PREVENTATSIOON

1. Teatada ROTAL-ile koheselt kirjalikult rikkumiste usaldusisikud
andmed aü õiguste rikkumiste kohta ilmnemisel
asutustes/ettevõtetes

2. ROTAL teavitab kirjalikult aü õiguste rikkumiste
rikkumistest EAKL-i ilmnemisel K.Liivamägi