Arengukava 2018/2019

RIIGI-JA OMAVALITSUSASUTUSTE TÖÖTAJATE AÜ LIIDU

A R E N G U K A V A 2018 / 2019.a.

 

I. LIIKMESKONNA SUURENDAMINE
 
1. Ülevaade 2018.a. liikmeskonnastveebr.2019.ROTAL juhatus
1.1. jätkata edukamate värbajate ergutamissüsteemi2 x aastasROTAL’i juhatus
2. Reklaam ja õppematerjalpidevaltROTAL juhatus
3. Kohtumine asutuste/ettevõtete a/ü usaldusisikutegapidevaltROTAL juhatus asutuste/ettevõtete aü usaldusisikud
4. Osalemine asutuste ja omavalitsusliitude infopäevadelvastavalt eelnevatele kokkulepeteleROTAL juhatus
 
II. KOLLEKTIIVLEPINGUTE SÕLMIMINE
 
1. Koguda sõlmituid kollektiivlepinguidpidevaltROTAL
2. Informeerida teisi asutusi sõlmitud kollektiivlepingutest http://klak.sm.ee/pidevaltROTAL
3. Juriidiline nõustamine kollektiivlepingu sõlmimiselpidevaltROTAL+ jurist
4. Usaldusisikute konsulteerimine kollektiivlepingute sõlmimise küsimustesaastaringselt vastavalt vajaduseleROTAL
 
III. LÄBIRÄÄKIMISED TÖÖANDJAGA
 
1. ROTAL-i osalemine liitu kuuluvate juriidiliste isikute ja aü osakondade läbirääkimistelpidevalt3-liikmeline rühm K.Liivamägi koos asutuste delegatsioonidega
2. ROTAL’i läbirääkimised Vabariigi valitsusega K.Liivamägi E.Nuka T.Suigusaar
3. Osaleda ekspertidega kohtumisel EAKL rühmadessept.-okt.2018.K.Liivamägi E.Nuka
4. Osaleda läbirääkimistelpidevaltK.Liivamägi
5. Informatsioon a/ü usaldusisikutele läbirääkimiste käigustpidevaltK.Liivamägi
 
IV. VABA AEG JA PUHKUS
 
1. Läbi viia talvised koolituspäevad Annimatsil08-10.02.2019ROTAL
2. Läbi viia suvised koolituspäevad02-04.08.2019
Koht täpsustamisel
ROTAL
3. ROTAL’i liikmetele ja nende peredele puhkuse veetmise võimaluste leidminepidevaltROTAL
4. A/ü usaldusisikutel soovitada korraldada koosviibimisi-perepäevi oma liikmetelepidevaltasutuste a/ü usaldusisikud
 
V. SEADUSANDLUSE MÕJUTAMINE
 
1. ROTAL’i volinike abil AÜ Keskliidu kaudupidevaltROTAL’i volinikud Keskliidus
2. ROTAL’i ettepanekud Keskliidulevastavalt vajaduseleROTAL’i volinikud Keskliidus
3. Ettepanekute tegemine avaliku teenistuse seaduse muutmise eelnõussepidevalt kogu eelnõu menetlemise ajalROTAL
4. Seaduste eelnõude tutvustamine nii liikmetele kui ka mitteliikmetelekuni seaduse vastuvõtmiseniaü usaldusisikud
5. Aktsioonide korraldaminevastavalt vajaduseleROTAL
 
VI. ESINDAJATE ÜLDKOOSOLEK
 
1. Esindajate üldkoosolekuga seotud materjalide aruteluokt. 2018.a.ROTALi juhatus
2. Materjalide väljastamine liikmetele (ettepanekud volikogu ja juhatuse liikmete valimiseks, tegevuskava ja põhikirja projektid)nov. 2018.a.ROTAL
3. Konkursi väljakuulutamine ROTALi esimehe ametikohalenov. 2018.a.ROTAL
4. Liikmetelt täiendatud materjalide, ettepanekute tagastamine ROTALile16. dets. 2018.a.usaldusisikud
5. ROTALi esimehe kandidaatide nimeline esitamine16. dets. 2018.a.usaldusisikud
6. Korrigeeritud materjalide arutelujaanuar 2019.a.ROTALi juhatus
7. Korrigeeritud materjalide saatmine liikmeteleveebruar 2019.a.ROTAL
8. Esindajate üldkoosolek06. mai 2019.a.ROTAL
 
VII. AMETIÜHINGULIIKMETE ARVESTUS
 
1. Nimekirja täpsustaminepidevaltL.Märtson
2. Tagasiside asutustega, linnade ja maakondadega1 x aastasL.Märtson
 
VIII. TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS
 
1. Juhtida Tööinspektsiooni tähelepanu töötervishoiu ja tööohutuse küsimustele riigiasutuste kontrollimiselnov. 2018.a.ROTAL
2. Tööinspektsiooni poolt 2017.a. läbiviidud kontrolli tulemustest asutusteskevad 2019.a.ROTAL
3. Teha koostööd TööinspektsioonigapidevaltROTAL
 
IX. USALDUSISIKUTE JA AÜ LIIKMETE KOOLITUS
 
1. Välja töötada omapoolne koolitusprogrammokt. 2018.a.K.Liivamägi
2. Lisada juurde kõik koolitused (AÜ Keskliit, Põhjamaad, EAKL regionaalsed keskused)okt. 2018.a.K.Liivamägi
3. Nõuda tööandjatelt töökeskkonna volinike koolitust töökeskkonnaalaste ülesannete täitmiselvastavalt korraldatavatele koolitusteleTöökeskkonna volinik 
 
X. TÖÖ NOORTEGA
 
1. Kuulata, kuidas viiakse läbi a/ü tööd noortega Euroopas, teistes Keskliidu liikmesliitudesvõimaluse korralROTAL
2. Tihendada sidemeid Põhjamaade noorte aü liitudegapidevaltROTAL
3. Olla aktiivselt esindatud EAKL-i ja regioonide noortekomisjonidespidevaltLiikmed
 
XI. SOODUSTUSTE LEIDMINE ROTAL’i LIIKMETELE
 
1. Ettepanekute ja info kogumine võimalike soodustuste kohtapidevaltROTAL a/ü usaldusisikud
2. Info levitamine võimalikest soodustustest
EAKLi soodustused ROTALi liikmekaardil
pidevalt- ” -
EAKL
 
XII. TÖÖ VÕRDÕIGUSLIKKUSE KÜSIMUSTES
 
1. Osaleda võrdõiguslikkuse üritustelpidevaltK.Liivamägi
A.Kuusing
 
XIII. SUUNITLUSED 2018/2019
 
1. Teha koostööd EAKLi piirkondlike koostöönõukogudegapidevaltROTAL
2. Liikmeskonna suurendamine hooldeasutustes, politseis, tollis, omavalitsusliitudes, kindlustuses, päästeametis, arhiivides, vanglates, kodakondsus- ja migratsiooniametites, piirivalves, kaitseliidu malevatespidevaltROTAL
3. Info vahetus. Info edastamine ROTAL-ilepidevaltROTAL aü usaldusisikud
 
XIV. AÜ ÕIGUSTE RIKKUMISTE PREVENTATSIOON
 
1. Teatada ROTAL-ile koheselt kirjalikult andmed aü õiguste rikkumiste kohta asutustes/ettevõtetesrikkumiste ilmnemiselusaldusisikud
2. ROTAL teavitab kirjalikult aü õiguste rikkumistest EAKL-irikkumiste ilmnemiselK.Liivamägi