Norra projekt- Innovation Norway

Projekti periood: 01.märts 2021- 31.august 2022a.
Teema:  Paremad töötingimused läbi sotsiaalse dialoogi avalikus sektoris
Avakonverents toimub 27.-28.aprillil 2021a. ZOOM vahendusel.

Projektis osalevad Norra ja Eesti kohalikke omavalitsusi esindavad organisatsioonid.
Norra Fagförbundet (ametiühing)
Norra KS (tööandjate Liit)
Eestist ELVL (Linnade ja Valdade Liit)
ROTAL (Eesti Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liit)

Projekti eesmärgid on:

 1. Arendada sotsiaalset dialoogi ROTAL-i, ELVL-i ja poliitikute vahel
 2. Arendada koostööd tööandjate ja töötajate vahel kohalikes omavalitsustes (KOV- is)
 3. Tõsta tööandjate teadlikkust sotsiaalsest dialoogist ja koolitada tööandjaid ning töötajaid
 4. Arendada informeerimist ja konsulteerimist tööandjate ja töötajate vahel
 5. Luua ohutumaid töötingimusi töökohtadel
 6. Värvata uusi ametiühingu (aü) liikmeid

Projekt aitab kaasa :

 1. Edukama sotsiaalse dialoogi arendamisele ELVL-i ja ROTAL-i vahel
 2. Kontaktisikute koolitusele kohtadel
 3. Teadlikkuse arendamisele erinevates riikides toimivast sotsiaalsest dialoogist (Norra KOV-ides)

Projektis planeeritud tegevused:

2-päevased ava- ja lõppkonverentsid 40 osavõtjaga.
4 kohalikus omavalitsuses  (Pärnu ja Paide linn, Saaremaa ja Põltsamaa vald) korraldatakse 4-ühepäevast  seminari  15 osavõtjaga.
2-päevane  Norra kohaliku omavalitsuse külastus.
Sotsiaalset dialoogi tutvustava voldiku koostamine.

Projekti  juhib 6 liikmeline juhtrühm:

 1. Kalle Liivamägi, ROTAL esimees (projekti vastutav isik)
 2. Mailis Kaljula, Eesti Linnade ja Valdade Liit (ELVL), nõunik
 3. Merike Sumla, Põltsamaa vald, Sotsiaalosakonna juhataja
 4. Anneli Tõru, Saaremaa vald, Sotsiaalosakonna juhataja kohusetäitja
 5. Eimar Veldre, Paide linn, Sotsiaalosakonna juhataja
 6. Raul Kivi, Pärnu linn, Sotsiaalosakonna peaspetsialist

 

ÜLEVAADE TOIMUNUD KOOLITUSTEST

Põltsamaa vallas toimus 09.12.2021 projekti Innovation Norway projekti "Töötingimuste parandamine läbi sotsiaalse dialoogi avalikus sektoris" 3. koolituspäev

Põltsamaa Vallavalitsus koos Paide ja Pärnu Linnavalitsusega ja Saaremaa Vallavalitsusega osalevad  Innovation Norway projektis "Töötingimuste parandamine läbi sotsiaalse dialoogi avalikus sektoris". Projekti periood on 01. märts 2021- 31. august 2022 a. Innovation Norway on Norra valitsuse poolt ellu kutsutud projekt, mis pakub vähemalt kolmandat korda rahastamist 2004 a. Euroopa Liiduga liitunud riikidele, sh. ka Küpros ja Malta. Üheks põhiliseks teemaks on sotsiaalse dialoogi arendamine sotsiaalpartnerite vahel. Projektis on kaastatud nii töötajad kui tööandjad.

Esimesel koolitusel selgitati välja Põltsamaa piirkonna sotsiaalvaldkonna töötajate lahendamist vajavad kitsaskohad ning nii teisel kui ka kolmandal koolitusel oli teravik suunatud nende kitsaskohtade leevendamisele.

Kuna projekti üheks eesmärgiks on arendada kohalikes omavalitsustes koostööd tööandjate ja töötajate vahel, oli selle eesmärgi täitmiseks seekordsele koolitusele kutsutud ka Põltsamaa valla värskelt ametisse valitud juhid. Kahjuks ei olnud neil võimalik koolitusel osaleda. Koolitusel osalesid Põltsamaa Vallavalitsuse ja Põltsamaa Valla Päevakeskuse sotsiaalvaldkonna töötajad ning lisaks olid seekord koolitusele kaastatud veel ka Põltsamaa piirkonna erahoolekandeasutuste töötajad.

Kolmandal koolituspäeval oli teravik suunatud töötajate töötingimustele ja töökeskkonna ohutegurite mõjule töötajate nii vaimsele kui ka füüsilisele tervisele.

Koolituspäeva esimeses osas andis ROTALi (Eesti Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liit) esimees ja projektijuht Kalle Liivamägi lühiülevaate projekti käigust teistes projektiga liitunud omavalitsustes ning sotsiaaldialoogi arengust Eestis.

Koolituspäeva teises osas oli lektoriks kutsutud pikaaegse töökogemusega töötervishoiuarst Annika Küüdorf.  Üheskoos otsiti vastust küsimusele, miks vaimne ja füüsiline tervis halveneb tööl? Räägiti töökeskkonna teguritest, mis suurendavad vaimset pinget ja tekitavad füüsilist haigestumist, tervisehäiretest, mis tekivad vaimse tervise halvenemisest ning arutleti, mida tööandja ja töötaja ise saavad teha olukorra muutmiseks. Leidis kinnitust, et sotsiaaltöötaja amet on üks stressirohkemaid ameteid Eestis, seega on oluline kaardistada töökeskkonna riskianalüüsis stressi tekitavad ohutegurid ning  kirjeldada meetmed, mis aitavad toetada töötajate vaimset tervist. Töötaja töövõime hoidmiseks ja tõstmiseks on võimalik rakendada väga erinevaid meetmeid ning vahel võib olla vajalik ka töökeskkonda muuta.

 


 

Pärnu linnavalitsus osaleb rahvusvahelises projektis

Pärnu linnavalitsuse pressiteade
01.11.2021

Pärnu linnavalitsus koos Põltsamaa vallavalitsuse, Paide linnavalitsuse ja Saaremaa vallavalitsusega osaleb järgmise aasta 31. augustini kestvas Innovation Norway projektis “Töötingimuste parandamine sotsiaalse dialoogi kaudu avalikus sektoris“.

Innovation Norway on Norra valitsuse poolt ellu kutsutud projekt, mis pakub kolmandat korda rahastamist 2004. a Euroopa Liiduga liitunud riikidele. Ettevõtmise üheks peamiseks teemaks on sotsiaalse dialoogi arendamine sotsiaalpartnerite vahel. Projekti kaasatakse nii töötajad kui tööandjad.

Projektis osalevad veel Norra ja Eesti kohalikke omavalitsusi esindavad organisatsioonid. Norrast on nendeks Norra Fagförbundet (ametiühing) ja Norra KS (tööandjate liit), Eestist ELVL (Eesti Linnade ja Valdade Liit), ROTAL (Eesti Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liit) ning neli omavalitsust.

„Projekti eesmärkideks on arendada sotsiaalset dialoogi ROTALi, ELVLi ja poliitikute vahel, arendada koostööd tööandjate ja töötajate vahel kohalikes omavalitsustes, tõsta tööandjate teadlikkust sotsiaalsest dialoogist ning koolitada tööandjaid ja töötajaid, arendada informeerimist ja konsulteerimist tööandjate ja töötajate vahel, luua ohutumaid töötingimusi töökohtadel ning värvata uusi ametiühingu liikmeid. Projekt aitab kaasa edukama sotsiaalse dialoogi arendamisele ELVLi ja ROTALi vahel, kontaktisikute koolitusele kohtadel ning teadlikkuse arendamisele erinevates riikides toimivast sotsiaalsest dialoogist Norra kohalikes omavalitsustes,“ selgitas Pärnu linnavalitsuse kodutute hoolekande ja toetuste peaspetsialist Raul Kivi.

Pärnus toimus 22. oktoobril projekti raames esimene seminar, kuhu olid seekord kaasatud Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonna ja Pärnu Sotsiaalkeskuse töötajad. Projekti ja selle võimalusi tutvustas ROTALi esimees Kalle Liivamägi. Samuti andis Liivamägi ülevaate, kuidas on ROTAL toetanud erinevate valdkondade töötajaid ning teavitas, et oktoobris moodustati Saaremaal sotsiaaltöötajate ametiühing ja ühingu põhikiri on registreerimisel.

„Seminaril arutati, kuidas arendada sotsiaalset dialoogi ning räägiti klientide poolse vägivalla olemusest ja selle ennetamise võimalustest. Rühmatööde käigus tõid sotsiaaltöötajad probleemidena muu hulgas välja suure töökoormuse, väikese palga ja tööülesannete killustatuse. Järgmistele seminaridel on kavas pakkuda sotsiaaltöötajatele toetavaid koolitusi ja kaasata arutelusse ka Pärnu linnavalitsuse esindajaid,“ rääkis Kivi.


 

Põltsamaa valla teine koolituspäev, 27.10.2021

Kokkuvõte: Innovation Norway projekti 2. koolituspäev Põltsamaa vallas toimus 27.10.2021 Pajusis. Esimesel koolituspäeval selgitati välja piirkonna murekohad, et saada teada, mis teemadega tahetakse edasi minna. Soovid  olid järgmised a) kuidas täita oma "tassi"? Lihtsad ja praktilised võtted;  b) enesekaitse vaimse vägivalla korral; c) vaimne vägivald töökohal; d) psüühilise tasakaalu säilitamine, seoses tööl tekkivate pingetega; e) tööstress ja suhted; f) tööjõud-kuidas muuta sotsiaalvaldkonna töökoht atraktiivseks; g) tööandja suhtumine töötajatesse.

Teise koolituspäeva  lektoriks oli kutsutud Ülli Kukumägi Bodylanguage Academyst ning valitud teemad aitasid kaasa kahe esimese kahe esimese probleemkoha lahendamisele. Koolituse esimese osa teemaks oli "Mõtte jõud", ehk kuidas mõtted käitumist mõjutavad - teadvus versus alateadvus? Kuidas muuta ebaefektiivseid mõtte- ja käitumismustreid? Emotsioonid, suhtumised, tulemused. Kuidas säilitada  rahu keerulistes situatsioonides? Päeva teine pool riivas vaimse vägivalla teemat ja rääkis nn võimalikest rasketest klientidest. Selgitati sotsiopaadi käitumismustreid so käitumismustrid, mis viitavad, antisotsiaalsele isiksusehäirele. Räägiti manipulatsiooni olemusest ja selle enamlevinud võtetest ning  kuidas käituda sattudes sotsiopaadi sihtmärgiks. Koolitusel osalejate tagasiside koolitusele oli väga positiivne.


 

PAIDE piirkonna 1. koolitus

19.oktoobril toimus sotsiaalse dialoogi edendamise projekti Paide piirkonna esimene koolitus, millest võttis osa ligi pool Paide linna sotsiaalosakonna teenistujatest.

Alguses tutvusime sotsiaalse dialoogi mõiste ja selle rakendamise võimalustega. Selleks tegi ettekande ROTAL-i esimees, Kalle Liivamägi. Seejärel toimunud rühmatöödes käsitlesime töökohas olevaid probleeme, nende lahendamise võimalusi ja eeldusi.

Oluliste muredena toodi välja töökoormust, samuti seda, et arendustööks pole piisavalt aega. Samuti tuli välja ka murekohti töövahendites. Lahendustena nähti seda, et mured tuleb selgelt esitada ja selleks ka koostööd teha. Sotsiaalset dialoogi peeti vajalikuks (sellest tuntakse puudust) ning arutati ka ametiühingu loomist või olemasolevaga liitumist. Ja kui töökoormus ongi kõrge, siis võiks olla lisapuhkuse päevi tööraskustest taastumiseks, et jaksaks edasi tegutseda. Kokkuvõtvalt ja edasisteks koolitusteks oli ootus, et tutvuda lähemalt juba toimivate sotsiaalse dialoogi näidetega, praktiliste sammudega sotsiaalse dialoogi loomiseks sh kollektiivlepingu algatamiseks, läbirääkimiseks ja sõlmimiseks, et selle kaudu tõhusamalt ennetada ja lahendada töökohas olevaid probleeme.


 

II seminar
30.09.2021 toimus Saaremaal II seminar, mis oli suunatud töökohal turvalisuse tagamisele. Juunikuus jõuti ühisele arusaamisele, et sotsiaalvaldkonnas on suureks riskiks töötamine keeruliste klientidega ning oht töötaja turvalisusele on väga suur. Tööandjal on suur roll oma töötajate kaitsmisel, kuid oluline on ka töötajate endi teadlikkuse tõstmine nende igapäevatöös ettetulevate keeruliste olukordade lahendamise võimalikkusest.PPA instruktorite juhtimisel toimunud seminari esimene osa sisaldas teoreetilist käsitlust keeruliste klientidega toimetulekust, päeva teine pool möödus aga maadlussallis praktilisi enesekaitsevõtteid omandades. Seminaril osalejate ühine järeldus toetas analoogsete koolituste läbiviimise vajalikkust umbes 2 korda aastas.


 

Põltsamaa vallas toimus esimene koolituspäev 18.06.2021 Pajusis.
Koolitusele olid seekord kaasatud töötajad sh töötajate esindajad. Koolitusel tutvustati käimasolevat projekti ja selle võimalusi ning ROTALi (Eesti Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liit) senist tegevust ning julgustati töötajaid mõtlema probleemidest, mille lahendamisel võib projektist abi olla. Sotsiaalala töötajad tunnetavad puudust selle valdkonna töötajatest, et pakkuda klientidele paremat teenust. Samuti arutati, et kuidas arendada sotsiaalset dialoogi ning räägiti klientide poolse vägivalla olemusest ja ennetusest. Lisaks Põltsamaa Vallavalitsuse ja Põltsamaa Valla Päevakeskuse sotsiaalala töötajatele oli koolitusele kaastatud veel ka Põltsamaa piirkonna erahoolekandeasutuste töötajad.


 

Saaremaa 1. seminari kokkuvõte 30.06.2021a.
Saaremaal viidi läbi seminar eesmärgiga jõuda arusaamisele, kuidas piirkonnas toetada produktiivset sotsiaalset dialoogi tööandja ja töötaja vahel, milliseid probleemseid teemasid tajuvad sotsiaalvaldkonnas töötavad inimesed kõige teravamini ning mil moel oleks võimalik nendele lahendust leida.
Avaseminaril tutvustati osalejatele ROTAL-i senist tegevust ja räägiti lähemalt käesoleva Norra projekti eesmärkidest, samuti kavandati edasisi projekti raames elluviidavaid tegevusi.


 

Uudised