Tegevussuunad

RIIGI- JA OMAVALITSUSASUTUSTE TÖÖTAJATE AMETIÜHINGUTE LIIDU

T E G E V U S S U U N A D

T E G E V U S S U U N A D A A S T A T E K S 2024– 2029

Riigi- ja Omavalitsusasutuste Teenistujate Ametiühing, (lühendatult ROTAL),  kui selle valdkonna ametnike ja töötajate esindusorganisatsiooni eesmärk on ametiühinguliikmete õiguste kaitsmine, samuti nende huvide tõhus esindamine tööelus.

ROTAL  nõuab avaliku sektori palgatõusu tunnistamist riikliku poliitika prioriteediks. Oma tegevusega annab ROTAL panuse kõigi liikmete igakülgsesse sotsiaal- majanduslikku arengusse, ametnike ja töötajate solidaarsuse suurendamisse ja sotsiaalse õigluse kehtestamisse.

 

  1. ORGANISATSIOONI ARENDAMINE

1.1. Ametiühingu liikmelisust suurendades tugevdab ROTAL oma mõjujõudu ja tasakaalustab ühiskonna arengut.

1.2. ROTAL toetab oma ametiühinguliikmete pidevat ja stabiilset arengut, et säilitada olemasolev liikmeskond ning aidata luua uusi aü osakondi seni organiseerimata avalikus sektoris.

1.3. ROTAL kindlustab ametiühingusolidaarsust, arendades liikmete koostööd ja organisatsiooni demokraatiat.

Ametiühinguliikumise jätkusuutlikkuse suurendamiseks toetab ROTAL värbamistegevust.

1.4. ROTAL peab õigeks, et kõigis töökohtades tegutseks kollektiivi poolt valitud aü usaldusisik.

Aü usaldusisiku töö tegemiseks ja sellega seotud töö ettevalmistuseks tuleb jõuda kokkuleppele tööandjaga tööaja kasutamiseks.

1.5. ROTAL’i ühiseks eesmärgiks on tugev organisatsioon, et luua eeldused edukateks lepinguteks ja töökohtadel õiguste kaitseks.

 

  1. AMETIÜHINGU ÕIGUSTE KAITSE JA LIIKMETE HUVIDE ESINDAMINE

2.1. ROTAL tegutseb selle nimel, et tagada ametiühinguliikmete õiguste tõhus kaitse ning huvide piisav esindatus töö-ja sotsiaalküsimustes, pöörates tähelepanu ILO tööalaste põhiõiguste deklaratsioonis sätestatud õiguste kaitsele.

Tuleb läbi viia kampaaniaid töötingimuste ja töötasustamise parendamiseks avaliku sektori ametnikele ja töötajatele. Ühtlasi toetab ROTAL ka partnerite kampaaniaid aü õiguste kaitseks.

2.2. ROTAL aitab kohaldada Euroopa töösuhtemudelit, mis rajaneb sotsiaaldialoogil, ametnike ja töötajate kaasamisele otsuste tegemisse asutustes, töötingimuste järk-järgulisele parandamisele ning võrdsetele võimalustele.

2.3. ROTAL kasutab liikmete huvide esindamise vahendina kõigil tasanditel sotsiaaldialoogi ja kollektiivtiivläbirääkimisi.

Kollektiivläbirääkimised on eriti tähtsaks vahendiks sotsiaalse valdkonna reguleerimisel ja avaliku sektori ametnikele ja töötajatele väärika töötasu ja töötingimuste kindlustamisel.

Tugevad ja tegutsevad ametiühinguorganisatsioonid on vajalikud kollektiivläbirääkimisteks.

Ametiühing on tasakaalukas jõud ennetamaks tööandjatepoolset ekspluateerimist.

Kollektiivsete läbirääkimiste kampaania, mis puudutab ametnike ja töötajate vajadusi, on võtmeks ametnike ja töötajate organiseerumisel ametiühingutesse.

Tööandjatel tuleb anda oma panus ja mitte õõnestada läbirääkimisi tugevate sidemete loomisel kohalikul, rahvuslikul ja Euroopa tasandil.

2.4. ROTAL kaitseb ametnike ja töötajate ühinemisvabadust ja ametiühinguõigusi.

2.5. ROTAL esindab liikmete huve Eesti Ametiühingute Keskliidus, Euroopa Avaliku Teenistuse Liidus (EPSU) ja nende töörühmades ning Avaliku Teenistuse Internatsionaalis (PSI).

2.6. ROTAL arendab tegevust selle nimel, et seadusliku sanktsioonita ei jääks ükski juhtum, kus ametnikku ja töötajat diskrimineeritakse teenistus/töösuhetes tema aü kuuluvuse või muu tunnuste alusel.

2.7. ROTAL arendab tegevust selle nimel, et liikmed kasutaksid õiguste kaitseks kõiki õigusaktide ja kollektiivlepingutega sätestatud vahendeid.

2.8. ROTAL toetab avaliku sektori teeninduse laiendamist ja parandamist.

Avalik sektor vajab hästi haritud, motiveeritud ja hästi tasustatud kaadrit. See nõuab head ja läbipaistvat juhtimist ja ametiühingu õigusi konsulteerimisele, informeerimisele ja läbirääkimistele.

ROTAL töötab avaliku sektori töötajate paremate töötingimuste ja töötasustamise saavutamise nimel. Samuti võitleb ta halbade töötingimuste, madala töötasu ja ebavõrdse töötasu vastu. See nõuab ametiühingutelt koordineeritud tegevust kollektiivläbirääkimiste kõikide tasandite kaudu, samuti seadusandluse kaudu.

Parandamine ja uuendused tuleb läbi viia nii, et ametnikke ja töötajaid ei koondata ega vallandata.

Juhtimise muudatused tuleb planeerida ja kooskõlastada ametiühinguga sellises ajavahemikus, et ametnike ja töötajate, aü liikmete probleeme oleks võimalus vältida.

2.9. ROTAL tegutseb selle nimel, et mõjutada tööandjaid ja Riigikogu, kaitstes liikmeid kui riigi majandust tasakaalustatakse. Liidu liikmetele tagab majanduse edu hea teenindamine, kuid selle saavutamiseks ei või enam vähendada ametnikke ja töötajaid ega vähendada tegevuseks ettenähtud finantse.

2.10. ROTAL taotleb vajalike finantside ettenägemist avaliku sektori tööhõive tugevdamiseks ning teeninduse ja uute palgasuhete rahastamiseks.

  1. PALGAPOLIITIKA

3.1. ROTAL jätkab tegutsemist selle nimel, et liikmed saaksid kogu tehtud töö eest õiglast ja motiveerivat tasu,  mis kindlustaks neile ja nende perekondadele inimväärse elatustaseme.

3.2. ROTAL jätkab tegevust palgasüsteemide läbipaistvuse parandamiseks.

3.3. ROTAL jätkab tegutsemist selle nimel, et astmepalga-põhipalga osakaal oleks protsentuaalselt kõrgem kõigist muudest lisatasudest.

3.4. ROTAL nõuab meeste ja naiste võrdse ja võrdväärse töö tasustamise põhimõtte järgimist ning selleks vajalike võrdse ja võrdväärse töö hindamiskriteeriumide väljatöötamist.

Väga tähtis on naiste töötasu tõstmine avalikus sektoris.

Eesmärgiks tuleb seada meeste ja naiste palgavahede vähendamine vähemalt 5 % aastateks 2024-2029.

3.5. ROTAL nõuab, et ületunnitöö tasustatakse vastavalt seadusele või kollektiivlepingule.

 

  1. SOTSIAALDIALOOG JA SOTSIAALPARTNERLUS

Riigi poolt osutatavate teenuste tähtsamateks joonteks on hästi haritud, hästi tasustatud ja vajalik arv kaadrit, sotsiaalselt vastutav juhtkond ja sotsiaaldialoog sõltumatute ja esindatud ametiühingutega, kes omavad õigust informeerimisele, konsulteerimisele ja läbirääkimistele töötasu, tööaja ja töötingimuste ning reformimiste aja ja tingimuste üle.

4.1. ROTAL aitab igati kaasa sotsiaaldialoogi ja sotsiaalpartnerluse arendamisele nii asutuse, ametite, ministeeriumide, kohalike omavalitsuste kui ka ühenduste tasandil, eesmärgiga tagada liikmete huvide senisest ulatuslikum arvestamine tööandja poolt.

4.2. ROTAL jätkab tööd selle nimel, et tööandjad tunnustaks sotsiaalpartnerite eri rolli ja toetaks igati nende tegevust.

4.3. ROTAL tegutseb selle nimel, et märgatavalt kasvaks ametnike ja töötajate hõlmatus kollektiivlepingutega,  pidades eriti tähtsaks harutasandi kollektiivlepingute arvu suurendamist.

4.4. ROTAL peab vajalikuks töödemokraatia pidevat arendamist ja tugevdamist ning õigust olla ära kuulatud enne otsuste tegemist.

4.5. ROTAL esitab koostöös teiste ametiühingutega Vabariigi Valitsusele ja Riigikogule õigusaktide täiendus- ja parandusettepanekuid.

4.6. ROTAL lähtub läbirääkimistel liikmete arvamustest ja ettepanekutest ning liidu juhatuse heakskiidust.

4.7. ROTAL hoolitseb liikmete ostuvõime kasvu eest. Lepingutega tuleb toetada palgavahede vähendamist, õiglast ja võrdset töötasu maksmist.

4.8. ROTAL seab eesmärgiks kaitsta liikmete palga - ja teenindussuhteid kõikides olukordades.

4.9. ROTAL tegutseb selle nimel, et parandada ja laiendada läbirääkimisi ning lepingute sõlmimist.

ROTAL on üheks läbirääkimiste osapooleks kõigi avaliku sektori ja erasektori tööandjatega.

Kohalikel omavalitsustel on vaja hästi haritud, motiveeritud ja hästi tasustatud kaadrit.

See nõuab head ja läbipaistvat juhtimist ja ametiühingute õigust informeerimisele, konsulteerimisele ja läbirääkimiste pidamisele ning head sotsiaalset dialoogi.

Kindlustada, et kõik kohaliku omavalitsuse sektorite aü liikmed omaksid ligipääsu vabadele ühendustele, kollektiivsetele läbirääkimistele ja aü aktsioonidele.

4.10 ROTAL seab eesmärgiks saavutada kollektiivlepingutega hõlmatus kuni 80% liikmeskonnast.

Selleks töötatatkse välja iga-aastases arengukavas tegevuskava kollektiivlepingute edendamiseks.

4.11.ROTAL püüab sõlmida lepinguid kõigis ametiasutustes, ettevõtetes, kus töötavad ROTAL-i liikmed ja kus kokkuleppeid veel ei ole.

4.12.ROTAL tegeleb järelvalvega, et kõik tööandjad täidaksid kehtivaid kollektiivlepinguid.

Tuleb jätkata läbirääkimiste informatsiooni koordineerimist kogu Euroopas ja üles ehitada vastupidavad sidemed, kaasa arvatud kahepoolsed läbirääkimised eesmärgiga parandada töötingimusi ja töötasustamist.

4.13.ROTAL seab eesmärgiks läbirääkimiste pidamist poliitiliste jõududega avaliku sektori erastamise lõpetamiseks.

 

  1. TÖÖKESKKOND

5.1. ROTAL tegutseb töökeskkonna parandamise nimel, et tagada liikmete vaimne tervis ja tööohutus ning aidata kaasa eelduste loomisele töö tootlikkuse tõstmiseks.

5.2. ROTAL teeb koostööd Tööinspektsiooniga, et oleks asutustes täidetud vähemalt tööohutus- ja töötervishoiu seadusest tulenevad nõuded.

 

  1. TEAVITAMINE JA KOOLITUS

6.1. ROTAL annab avalikkusele, partneritele ja oma liikmetele adekvaatset ja igakülgset teavet oma eesmärkide ja taotluste kohta.

6.2. ROTAL kasutab kõiki vahendeid ja võimalusi, et kujundada avalikus sektoris ametiühinguliikumist toetav ja soodustav suhtumine ning parandada ametnike ja töötajate teadlikkust ametiühinguliikumisest ja  rollist ühiskonnas.

6.3. ROTAL koordineerib ja korraldab ametiühinguliikmete ning –liidrite koolitust organisatsiooni tugevdamise eesmärgil.

Vajadusel koordineerib ühiseid koolitusprojekte koostööpartneritega.

6.4. ROTAL arendab igakülgset tegevust, et teadvustada ametnikele ja töötajatele elukestva õppimise vajalikkust ning aidata kaasa sellealaste võimaluste laiendamisele.

6.5. ROTAL informeerib liikmeid maailma erinevates piirkondades toimuvatest demokratiseerimis- ja privatiseerimisprotsessidest.

  1. POLIITIKAS OSALEMINE JA SUHTED KODANIKEÜHENDUSTEGA

7.1. ROTAL säilitab sõltumatuse erakondadest.

7.2. ROTAL teeb koostööd kõigi poliitiliste jõududega, kelle vaated töö- ja sotsiaalpoliitikale on lähedased tema seisukohtadele ning kui see koostöö aitab kaasa ROTAL’i poolt püstitatud eesmärkide saavutamisele.

7.3. ROTAL jätkab igakülgsete suhete arendamist valitsusasutustega, Riigikogu fraktsioonidega, omavalitsustega ja kodanikeühendustega, et selgitada ametiühingute seisukohti ja tagada nende huvide esindatus.

 

8.0 RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ
8.1. ROTAL osaleb Avaliku Teenistuse Internatsionaali (PSI) ja Euroopa Avaliku Teenistuse Liidu (EPSU) tegevuses.
8.2. ROTAL arendab koostööd teiste riikide avaliku sektori aü liitudega või ametiühingutega.

9.0  NOORED
9.1. ROTAL toetab igati noorte omaalgatuslikku tegevust, mis suurendab nende huvi ametiühinguliikumises ning soodustab noorte aktiivset osalust ametiühingutöös kõigil tasanditel.
9.2. ROTAL soodustab noorte esindajate kaasamist ametiühingu juhtimisse ja - tegevusse kõigil tasanditel.
9.3. ROTAL aitab luua kontakte teiste Eesti ja välismaa sõsarametiühingute noorteorganisatsioonidega.